Postale vergunning voor universele brievenpost

De natuurlijke of rechtspersonen die een dienst van – al dan niet aangetekende - brievenpost die binnen de werkingssfeer van de universele dienst valt, wensen te verrichten, dienen bij het BIPT een vergunning aan te vragen.

Een brief is een op enigerlei fysieke drager aangebrachte schriftelijke mededeling die wordt vervoerd en besteld op het door de afzender op de zending zelf of op de omslag daarvan vermelde adres. Boeken, catalogi, kranten en tijdschriften worden niet als brievenpost aangemerkt.

De vergunning dekt de distributie van brievenpostzendingen tot 2 kg die binnen de werkingssfeer van de universele dienst vallen.

Een brief kan al dan niet aangetekend zijn en kan een persoonlijke of reclameboodschap bevatten. Ook aangetekende brieven en direct mail zijn onderhevig aan de vergunningsplicht.

Een aangetekende zending waarborgt op forfaitaire basis de risico's van verlies, diefstal of beschadiging. De afzender kan, op zijn verzoek, een bewijs ontvangen van de datum van afgifte of van de bestelling van de postzending aan de geadresseerde.

Opdat een zending in juridische en administratieve procedures als “aangetekende brief” zou erkend worden dient deze volgende kenmerken te dragen:

  • bewijs van afgifte (datum);
  • bewijs van bestelling van de geadresseerde;
  • daartoe dient de identiteit van de geadresseerde gecontroleerd te worden;
  • forfaitaire garantie.


Direct mail wordt gedefinieerd als “een mededeling die uitsluitend uit reclame-, marketing- of publiciteitsmateriaal bestaat, die dezelfde boodschap bevat, met uitzondering van de naam, het adres en het identificatienummer van de geadresseerde, alsmede andere variabelen/parameters die de aard van de boodschap niet wijzigen, en die aan een aanzienlijk aantal geadresseerden wordt toegezonden met het oog op vervoer naar en bestelling op het adres dat de afzender op de eigenlijke zending of op de verpakking ervan heeft vermeld”.

De aanvraag wordt ingediend voor zowel diensten die op louter nationale vlak geleverd worden, als voor de behandeling van inkomende grensoverschrijdende brievenpost.